Algemene leveringsvoorwaarden Voortman Pesse

Versie 2018A

1. Definities
1.1. Voortman: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Voortman Pesse Badkamers, Keukens en Tegels B.V. (‘Voortman’), statutair gevestigd te gemeente Hoogeveen, kantoorhoudende aan de Warreveen 13 te (7933 PJ) Pesse, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 73400424.
1.2. Afnemer: iedere partij die met Voortman in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
1.3. Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Voortman en Afnemer, van welke overeenkomst deze Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.

2. Totstandkoming overeenkomst en wijzigingen
2.1. Alle door Voortman uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, ook indien zij een termijn voor aanvaarding vermelden, en kunnen te allen tijde door Voortman worden herroepen.
2.2. Voortman heeft te allen tijde het recht de aanbieding of offerte tot kort (uiterlijk 24 uur) na de aanvaarding ervan te herroepen.
2.3. Voortman is niet gehouden uitvoering te geven aan geaccepteerde offertes wanneer deze zijn gebaseerd op kennelijke verschrijvingen.
2.4. Een aanvaarding door de Afnemer van een aanbod van Voortman, met daarin een vermelding van de toepasselijkheid van de algemene (inkoop)voorwaarden van de Afnemer (al dan niet met uitsluiting van de algemene voorwaarden van Voortman), heeft geen werking voor zover het de toepasselijkheid van de voorwaarden van de Afnemer en/of de uitsluiting van de voorwaarden van Voortman inhoudt. Voortman wordt enkel gehouden aan een overeenkomst met toepasselijkheid van de voorwaarden van de Afnemer en/of de uitsluiting van de voorwaarden van Voortman, indien Voortman daar uitdrukkelijk schriftelijk mee heeft ingestemd. Artikel 19 van het Weens koopverdrag (CISG) is niet van toepassing.
2.5. Een overeenkomst tussen Voortman en Afnemer komt pas tot stand wanneer Afnemer de offerte getekend heeft geretourneerd, Voortman een e-mail van Afnemer heeft ontvangen waarin Afnemer uitdrukkelijk heeft aangegeven zonder nader voorbehoud of voorwaarde akkoord te zijn met het aanbod van Voortman, Afnemer telefonisch uitdrukkelijk heeft aangegeven zonder nader voorbehoud of voorwaarde akkoord te zijn met het aanbod van Voortman dan wel wanneer Voortman (of een Derde namens Voortman) met de uitvoering van de Overeenkomst is begonnen.
2.6. De algemene (inkoop-)voorwaarden van de Afnemer worden door Voortman uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.7. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle huidige en toekomstige rechtsbetrekkingen tussen Voortman en de Afnemer.
2.8. Voor zover in de overeenkomst wordt afgeweken van het bepaalde in deze algemene voorwaarden geldt de inhoud van de overeenkomst.
2.9. Wijzigingen in de overeenkomst (inclusief de algemene voorwaarden) tussen partijen kunnen slechts bewezen worden door geschriften. Afwijkende bedingen gelden alleen voor die overeenkomst, waarbij deze afwijkende bedingen zijn gemaakt.
2.10. Wijzigingen in de samenstelling van de order leiden tot wijzigingen in de levertijd. Indien de Afnemer haar order wenst te wijzigen accepteert zij op voorhand de wijziging in de levertijd.
2.11. Een samengestelde offerte of order verplicht Voortman niet tot het leveren van een gedeelte van de goederen tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
2.12. Getoonde en/of verstrekte stalen, monsters, opgaven van kleuren, afmetingen, gewichten en andere omschrijvingen in brochures, prijslijsten, promotiemateriaal en/of op de website van Voortman zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden alleen ter aanduiding. Hieraan kan de Afnemer geen rechten ontlenen.

3. Uitvoering, levering en risico
3.1. Tenzij anders overeengekomen geschiedt levering aan het adres van Voortman (‘ex works, Incoterms 2010’). Afnemer is verplicht de zaken zo spoedig mogelijk nadat de zaken gereed staan af te halen.
3.2. Indien en voor zover tussen partijen is overeengekomen dat Voortman zorg draagt voor de levering van de producten aan het adres van Afnemer (of een ander door Afnemer aan te wijzen adres) geldt dat de vrachtbrief dwingend bewijs levert, behoudens tegenbewijs, van de voorwaarden van de inontvangstneming door Afnemer van de zaken en hun verpakking uiterlijke goede staat en van het aantal geleverde zaken.
3.3. Wanneer sprake is van een situatie zoals bedoeld in lid 2 gaat het risico van de geleverde zaken bij aflevering over op Afnemer.
3.4. Bij levering zoals bedoeld in lid 2 worden de zaken op het adres van Afnemer tot de begane grond achter de eerste deur geleverd. Zulks slechts onder de in lid 5 genoemde voorwaarden.
3.5. Bij levering zoals bedoeld in lid 2 behoeft Voortman de zaken niet verder te vervoeren dan tot waar haar voertuig over een behoorlijk berijdbaar terrein kan komen. Voortman en Afnemer dragen gezamenlijk zorg voor het lossen van het voertuig.
3.6. Indien levering op afroep is overeengekomen, zonder dat daarbij een termijn of termijnen is, respectievelijk zijn vermeld en Afnemer na verloop van drie maanden vanaf de dag van het sluiten van de koopovereenkomst nog niet alle gekochte zaken heeft afgenomen, dan is Afnemer verplicht aan Voortman op diens eerste verzoek/sommatie een termijn mede te delen waarbinnen alle gekochte zaken zullen worden afgenomen. De termijn zal nimmer langer dan drie maanden na de dag van het verzoek/de sommatie van Voortman zijn. Indien Afnemer niet binnen drie dagen na het verzoek/de sommatie van Voortman aan laatstgenoemde mededeling doet van de termijn waarbinnen alle gekochte zaken zullen worden afgenomen, zal Voortman bevoegd zijn na verloop van drie maanden na de dag van het verzoek/de sommatie de zaken voor rekening en risico van Afnemer op te slaan.
3.7. Het voorgaande geldt ook indien sprake is van overmacht aan de zijde van Afnemer en geeft Afnemer niet het recht zijn verplichtingen – waaronder maar niet beperkt tot het betalen van de koopsom – op te schorten.
3.8. Indien de zaken met uiterlijk zichtbare schade of verlies worden afgeleverd zonder dat de Afnemer bij, of dadelijk na aanneming van de zaken, onverwijld een schriftelijk voorbehoud, waarin de algemene aard van de schade of het verlies is aangegeven, ter kennis van Voortman heeft gebracht, wordt Voortman (c.q. de vervoerder in opdracht van Voortman) geacht de zaken in goede staat (althans conform de overeenkomst) te hebben afgeleverd.
3.9. Artikelen die door Voortman (of een derde) speciaal voor Afnemer moeten worden vervaardigd worden door Afnemer aanvaard plus of minus 10 % van het overeengekomen aantal, metrage of gewicht van de gekochte zaken.
3.10. Bij afwezigheid van Afnemer bij aflevering van de zaken worden de zaken gelost voor risico van Afnemer. Gebreken die geconstateerd worden na aflevering buiten aanwezigheid van Afnemer worden geacht te zijn ontstaan na aflevering, behoudens tegenbewijs door Afnemer.
3.11. Vermelde en/of overeengekomen termijnen (zoals – maar niet uitsluitend – levertijden) gelden bij benadering en nooit als fatale termijn.
3.12. De Afnemer is niet gerechtigd de overeenkomst te ontbinden wegens een overschrijding van de opgegeven termijn voordat hij Voortman, na het uitblijven van levering binnen de overeengekomen levertijd, schriftelijk een redelijke termijn heeft gesteld om alsnog te leveren, en levering ook binnen deze termijn uitblijft.
3.13. De Afnemer is niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst indien de late levering (mede) aan de Afnemer is toe te rekenen.
3.14. De Afnemer zal te allen tijde eventuele instructies van Voortman met betrekking tot opslag van de door Voortman geleverde producten opvolgen.
3.15. Voortman heeft het recht om derden in te schakelen voor de uitvoering van de overeenkomst.
3.16. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen zorgt de Afnemer voor eigen rekening en risico ervoor dat Voortman of de door Voortman ingeschakelde derden tijdig kunnen beschikken over:
a. alle noodzakelijke gegevens met betrekking tot de omstandigheden die relevant zijn voor de levering en montage van de zaken en verder alle gegevens die Voortman nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst;
b. de benodigde goedkeuringen, zoals (maar niet uitsluitend) publiek- en privaatrechtelijke toestemmingen (zoals – maar niet uitsluitend – vergunningen);
c. noodzakelijk toegang, indien dat aan de orde is.
3.17. Mocht er tijdens transport (of bij het laden en lossen) schade aan de zaken ontstaan en mocht Voortman (ondanks alle aansprakelijkheidsbeperkingen in deze voorwaarden) daarvoor aansprakelijk zijn, dan is de aansprakelijkheid voor deze schade in alle gevallen beperkt tot hetgeen derden (zoals de transporteur of de verzekeraar) aan Voortman uitkeren.
3.18. De Afnemer staat er voor in dat de door of namens haar aan Voortman verstrekte gegevens en voorzieningen (mede) als bedoeld in het vorige lid juist en volledig zijn. De Afnemer dient zorg te dragen voor tijdige aanlevering van deze gegevens en voorzieningen. De uitvoerings- c.q. leveringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Afnemer deze gegevens en voorzieningen juist en volledig aan Voortman ter beschikking heeft gesteld. Indien deze gegevens en/of voorzieningen op enig moment niet ter beschikking staan aan Voortman, wordt de uitvoeringstermijn voor een gelijk durende periode opgeschort.
3.19. Voortman zal zich naar beste kunnen inspannen overeengekomen diensten met zorg uit te voeren en aan te bieden. Alle diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis.
3.20. Opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd met uitsluiting van de werking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek, ook wanneer de opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend verstrekt met het oog op de uitvoering door één bepaalde persoon.
3.21. Afnemer is verplicht de ruimten waar door personeel van Voortman (of derden die door Voortman zijn ingeschakeld) af- en toe te dekken om schade aan onder meer vloeren, muren, ramen en deurposten te voorkomen. Indien de ruimten niet voldoende zijn beschermd c.q. afgedekt dan geschiedt montage c.q. levering voor rekening en risico van Afnemer. Voortman is niet aansprakelijk voor enige schade die uit het voorgaande voortvloeit.
3.22. Afnemer garandeert toegang tot de noodzakelijk voorzieningen voor levering c.q. montage. Onder voorzieningen wordt verstaan onder meer elektriciteit en stromend water, ook valt het gebruik van sanitaire voorzieningen onder de reikwijdte van dit artikel.

4. Overmacht
4.1. In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is Voortman naar eigen keuze gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of haar verplichtingen uit de overeenkomst tijdelijk op te schorten zonder dat de Afnemer aanspraak op nakoming, schadevergoeding en/of ontbinding kan doen gelden.
4.2. Onder overmacht wordt tussen partijen verstaan, naast hetgeen daarover in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Voortman geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Voortman niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Hieronder wordt onder meer verstaan (maar niet uitsluitend): werkstakingen in het bedrijf van Voortman of van derden waarvan Voortman op enige wijze afhankelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst, oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, boycot, storingen in het verkeer of transport, beperkende maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, ontijdige aflevering van grondstoffen of andere benodigde materialen of het uitblijven van aflevering, faillissement of surseance van betaling bij een of meerdere van haar toeleveranciers of ingeschakelde derden, natuurrampen, weersomstandigheden waardoor de werkzaamheden niet adequaat kunnen worden uitgevoerd, elektriciteitsstoringen, storing van internet, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten en belemmerende gezondheidsklachten of overlijden van key personeel van Voortman.
4.3. Voortman heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Voortman zijn verbintenis had moeten nakomen.

5. Eigendomsvoorbehoud en bruikleen
5.1. De geleverde zaken blijven uitsluitend in eigendom van Voortman, zolang de Afnemer niet heeft voldaan aan de vorderingen:
a. ter zake van door Voortman aan de Afnemer krachtens deze of enige andere (al dan niet toekomstige) Overeenkomst geleverde of nog te leveren zaken, en/of,
b. ter zake van krachtens de onder a genoemde Overeenkomsten ten behoeve van de Afnemer verrichte of nog te verrichten diensten, en/of,
c. voortvloeiende uit het tekortschieten in de nakoming van vorenbedoelde verbintenissen, zoals (maar niet uitsluitend) rente, buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.
5.2. Het onderhavige eigendomsvoorbehoud gaat dus niet teniet indien er op enig moment geen enkele vordering van Voortman onder eigendomsvoorbehoud op de Afnemer openstaat, maar ziet ook op toekomstige vorderingen.
5.3. Alle zaken die Voortman aanwijst en waarvan Voortman middels facturen of anderszins kan aantonen dat zij zaken van die soort heeft geleverd, worden tussen partijen (en eventueel de curator) behoudens tegenbewijs geacht van Voortman afkomstig te zijn.
5.4. De waarde van de af te geven zaken wordt geacht maximaal 50% van de factuurwaarde van de desbetreffende zaken te bedragen, maar zal nooit de totale openstaande vorderingen overtreffen. De (buiten)gerechtelijke kosten en eventuele kosten voor het verkrijgen van afgifte worden geacht 25% van de factuurwaarde van de desbetreffende zaken te bedragen.
5.5. De Afnemer mag de zaken in het kader van haar normale bedrijfsuitoefening doorverkopen, mits de Afnemer bij haar afnemers eveneens een uitgebreid eigendomsvoorbehoud op deze zaken bedingt.
5.6. Wanneer aan de Afnemer surséance van betaling wordt verleend of indien hij in staat van faillissement wordt verklaard is hij vanaf dat moment niet bevoegd de zaken te gebruiken en/of te vervreemden.
5.7. De door of namens Voortman verstrekte stalen, displays, monsters, brochures, flyers en ander marketing- en verkoopmateriaal blijven eigendom van Voortman en worden op diens eerste verzoek op kosten van de koper aan de Voortman geretourneerd.

6. Prijzen
6.1. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld zijn prijzen op offertes en overeenkomsten of op enige andere opgave van Voortman in euro’s, inclusief btw (behoudens andere vermelding), exclusief kosten van vervoer en transport, exclusief declaraties van ingeschakelde derden exclusief eventuele invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten.
6.2. Een stijging van kostprijsbepalende factoren (zoals – maar niet uitsluitend – wijzigingen in wet- en regelgeving, overheidsmaatregelen, valutaschommelingen of wijzigingen in de prijzen van de benodigde materialen of grondstoffen), ontstaan na het sluiten van de overeenkomst, mag door Voortman worden doorberekend aan de Afnemer als de nakoming van de overeenkomst ten tijde van de stijging nog niet is voltooid. Indien Voortman besluit een prijsstijging na het sluiten van de overeenkomst door te voeren, verkrijgt een Afnemer die consument is het recht om de overeenkomst te ontbinding.
6.3. Voortman is gerechtigd de prijs in rekening te brengen die zij in vergelijkbare situaties ook in rekening brengt, tenzij partijen uitdrukkelijk een prijs overeenkomen. Afnemer kan zich in het geval partijen niet uitdrukkelijk een prijs zijn overeengekomen, niet beroepen op eerder gedane aanbieden en offertes (al dan niet uitgevoerd) door Voortman. Offertes gelden niet voor nabestellingen en/of toekomstige orders.

7. Facturatie, betaling en opeisbaarheid
7.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling binnen 30 dagen na factuurdatum te geschieden. Ten aanzien van niet-consumenten geldt dat een beroep op opschorting dan wel verrekening is uitgesloten.
7.2. Indien schriftelijk betalingstermijnen c.q. betalingsvoorwaarden zijn overeengekomen, zullen de werkzaamheden door Voortman worden uitgevoerd indien en zodra Afnemer aan zijn verplichtingen heeft voldaan.
7.3. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn, is de Afnemer vanaf de datum van het verstrijken van de betalingstermijn rente aan Voortman verschuldigd. De rente bedraagt 10% per jaar, maar is gelijk aan de wettelijke (handels)rente (6:119a BW) als deze hoger is. Indien Afnemer een consument is geldt de wettelijke rente voor consumententransacties.
7.4. De Afnemer is aansprakelijk voor alle de door Voortman (zowel in- als buiten rechte) werkelijk gemaakte kosten die betrekking hebben op de incasso van haar vorderingen op de Afnemer, met een minimum van € 250,00 per factuur. Indien Afnemer een consument is geldt de staffel uit het Besluit Buitengerechtelijke Incassokosten.
7.5. Al hetgeen de Afnemer aan Voortman verschuldigd is, is onmiddellijk opeisbaar indien een betalingstermijn is overschreden, het faillissement (of het in een ander land gehanteerde equivalent daarvan) van de Afnemer is uitgesproken, de Afnemer surseance van betaling (of het equivalent daarvan) aanvraagt, wanneer beslag op zaken of vorderingen van de Afnemer wordt gelegd, wanneer de Afnemer (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd of haar bedrijfsvoering staakt, de Afnemer natuurlijk persoon) het verzoek doet te worden toegelaten tot de gerechtelijke schuldsanering (of het equivalent daarvan), onder curatele wordt gesteld of overlijdt.
7.6. Betalingen dienen te geschieden in euro’s.
7.7. Het recht van de Afnemer om zijn vorderingen op Voortman te verrekenen met betalingsverplichtingen aan Voortman uit welke hoofde dan ook is uitgesloten. De Afnemer heeft in geen geval recht om enige verbintenis op te schorten.
7.8. Voortman heeft het recht om op een order vermelde zaken in gedeelten te leveren (deelleveranties) en overeenkomstig te factureren.
7.9. Het overeengekomen bedrag kan worden verhoogd met een nader door Voortman vast te stellen kredietbeperkingstoeslag. Deze toeslag wordt eerst door Afnemer verschuldigd indien betaling na de vervaldag van de factuur plaatsvindt.
7.10. Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is de Afnemer verplicht op verzoek van Voortman een naar haar oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Als de Afnemer niet binnen de gestelde termijn aan dit verzoek voldoet, raakt hij direct in verzuim. Voortman heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden en haar schade op de Afnemer te verhalen.

8. Garantie en vrijwaring
8.1. Voortman biedt een garantie van twee jaar op de door of namens haar uitgevoerde werkzaamheden c.q. montage.
8.2. Op alle Materialen geldt een garantie van vijf jaren. Voor door Voortman geleverde Apparatuur is de garantie afhankelijk van de fabrieksgarantie van de leverancier c.q. fabrikant van die apparatuur.
8.3. Met apparatuur worden de volgende apparaten bedoeld: mechanische en elektronische apparaten voor huishoudelijk gebruik zoals: fornuizen, vaatwassers, kookplaten, koffiemachines, koelkasten, vriezers, afzuigkappen, (stoom)ovens, (combi)magnetrons, opberg- en warmhoudlades, wasmachines en drogers.
8.4. Onder materialen worden de volgende zaken verstaan: kastframes, keukendeuren, ladefronten, scharnieren, uittrekbare lades, plinten, poten, bedekkingspanelen. Onder materialen wordt niet verstaan: foliedeuren, apparatuur, kranen, verlichting, werkbladen, spoelbakken en overige accessoires als krukken en stoelen. Voor laatstgenoemde zaken gelden de garantievoorwaarden van de leverancier van dat product.
8.5. Voor het overige geeft Voortman slechts garantie ten aanzien van door haar geleverde zaken indien dat uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Indien door een fabrikant fabrieksgarantie wordt verleend dan geldt deze garantie (alsmede de bijbehorende voorwaarden die de fabrikant daaraan verbindt) tussen Voortman en Afnemer.
8.6. In alle gevallen waarin Voortman één of meer garanties verleent, gelden de volgende bepalingen.
a. Voortman kan niet gehouden worden aan uitingen van derden over garantie, zoals (maar niet uitsluitend) uitingen van fabrikanten over garantie op de zaken.
b. De Afnemer kan alleen aanspraak maken op garantie indien zij alle (montage)instructies van Voortman, deze algemene voorwaarden, de overeenkomst en verder alle verbintenissen tegenover Voortman is nagekomen en nakomt.
c. Iedere garantie houdt uitsluitend in dat Voortman gedurende een bepaalde periode garandeert dat het verkochte geen gebreken vertoont die het gevolg zijn van een gebrek ontwerp-, materiaal- of fabricagefouten. Afwijkingen van de specificaties die er niet toe leiden dat het verkochte niet (langer) geschikt is voor het doel waarvoor de Afnemer het gekochte gebruikt, leveren geen tekortkoming van Voortman onder deze garantiebepaling op.
d. Alleen de Afnemer kan een beroep doen op garantie. De garantie is niet overdraagbaar en door deze bepaling wordt ook voorkomen dat de garantie (goederenrechtelijk) kan worden overgedragen.
8.7. De garantie geldt niet wanneer:
a. Afnemer niet heeft gehandeld conform artikel 9 van deze voorwaarden;
b. de veiligheidsvoorschriften, gebruiksaanwijzingen, leginstructies, verwerkingsvoorschriften, installatie-instructies of andere instructies die, door of namens Voortman, de leverancier van Voortman en/of door de fabrikant zijn gepubliceerd, niet in acht zijn genomen;
c. er sprake is van normale slijtage;
d. de zaken niet zijn aangebracht (zijn gelegd, geïnstalleerd, etc.) in de daarvoor bestemde ruimte(s);
e. de zaak niet goed of niet conform de voorschriften is onderhouden en/of gerepareerd door vakkundige personen;
f. er sprake is van transport- of verwerkingsschade;
g. er sprake is van ongelukken en misbruik van de zaak, zoals (maar niet uitsluitend);
i. scheuren, beschadigingen en gaten voortkomend vanuit het laten vallen, snijden en/of schuren van objecten;
ii. beschadigingen/krassen of afwerkingsbeschadigingen veroorzaakt door schurend materiaal;
h. de zaak onjuist en/of onzorgvuldig of niet in overeenstemming met de bestemming van de zaak gebruikt is, waaronder onder meer (maar niet uitsluitend) begrepen misbruik, verwaarlozing, verkeerde toepassing, abnormaal gebruik, oneigenlijk gebruik en wijziging van de zaken
i. er sprake is van te hoge belasting van de zaak;
j. de zaak, ondanks reeds geconstateerde schade en/of gebreken, gebruikt blijft worden;
k. er sprake is van onjuiste opslag. Producten moeten in ieder geval worden opgeslagen in een afgesloten, droge en schone omgeving beschermd tegen omstandigheden van buiten waaronder, maar niet beperkt tot, regen, sneeuw of andere oorzaken van vocht.
8.8. Een door Voortman gehonoreerde claim onder deze garantievoorwaarden houdt nadrukkelijk geen erkenning van aansprakelijkheid van Voortman in voor eventueel door de Afnemer of door derden geleden schade.
8.9. Indien de leverancier van Voortman of de fabrikant van de zaak garantie geeft op de zaak en de garantievoorwaarden van de leverancier van Voortman of fabrikant strengere voorwaarden bevatten (in vergelijking met de voorwaarden die Voortman stelt), prevaleren de strengere voorwaarden van de leverancier van Voortman of fabrikant. Indien de leverancier van Voortman of de fabrikant van de zaak garantie geeft op de zaak en de garantievoorwaarden van de leverancier van Voortman of fabrikant aanvullende voorwaarden bevatten (in vergelijk met de voorwaarden die Voortman stelt), gelden ook de aanvullende voorwaarden van de leverancier van Voortman of fabrikant.
8.10. Artikel 9 van deze voorwaarden is ook van toepassing in geval van garantie.
8.11. In bepaalde gevallen heeft Afnemer, na het aflopen van de garanties uit dit artikel, mogelijk nog recht op garantie op grond van de wet. Dit artikel beperkt de wettelijke rechten van de (consument) Afnemer niet.

9. Controle producten en reclametermijn
9.1. De Afnemer dient zaken voor of tijdens de aflevering te (laten) inspecteren en diensten direct (onverwijld) na afloop van de uitvoering van de diensten te (laten) inspecteren. Zichtbare- of anderszins door controle redelijkerwijs kenbare gebreken of afwijkingen van hetgeen is overeengekomen dienen onverwijld na de aflevering van de zaken c.q. uitvoering van de diensten schriftelijk, gemotiveerd en onderbouwd aan Voortman te worden medegedeeld. Indien de Afnemer geen gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om de zaken/diensten tijdig te (laten) inspecteren geldt dat tussen partijen als vaststaand moet worden aangenomen dat de producten zijn afgeleverd zonder zichtbare- of anderszins door controle redelijkerwijs kenbare gebreken c.q. dat de diensten aan de overeenkomst beantwoorden. Mocht de Afnemer bij constatering van gebreken/tekortkomingen, zonder schriftelijk akkoord van Voortman, over gaan tot c.q. verder gaan met de verkoop, uitlevering, behandeling, installatie c.q. verwerking van de geleverde zaken, dan accepteert de Afnemer de geleverde zaken en diensten en vervalt de mogelijkheid zich te beroepen op het geconstateerde gebrek/tekortkoming.
9.2. Onjuiste facturen dient de Afnemer binnen 10 dagen na factuurdatum schriftelijk, gemotiveerd en onderbouwd aan Voortman mede te delen. Indien de Afnemer verzuimt om binnen de in dit lid genoemde termijn en conform de voorschriften als genoemd in dit lid Voortman van de fout(en) op de hoogte te stellen, geldt tussen partijen dat de factuur door Afnemer is geaccepteerd, is (en blijft) Afnemer gehouden de factuur te betalen en verliest de Afnemer het recht op correctie/creditering van de factuur. Het voorgaande laat onverlet het recht van Voortman om te allen tijde fouten in een factuur te corrigeren. Indien Voortman een factuur op grond van het voorgaande corrigeert, blijft de oorspronkelijk betalingstermijn gehandhaafd.
9.3. Overige gebreken of afwijkingen van hetgeen is overeengekomen dient de Afnemer binnen 3 dagen na de ontdekking ervan schriftelijk, gemotiveerd en onderbouwd aan Voortman mede te delen.
9.4. Indien de Afnemer verzuimt om binnen de in dit artikel genoemde termijnen en conform de voorschriften als genoemd in dit artikel Voortman van het gebrek op de hoogte te stellen, verliest de Afnemer het recht zich op eventuele rechtsgevolgen die ontstaan door het gebrek of afwijking van hetgeen is overeengekomen te beroepen. In dat geval heeft de Afnemer onder meer (maar niet uitsluitend) geen recht meer op nakoming, vernietiging, opschorting, ontbinding en/of schadevergoeding op grond van het gebrek of de tekortkoming.
9.5. Geringe afwijkingen van opgegeven maten, gewichten, samenstellingen of kleuren, dan wel andere afwijkingen, waardoor geen wezenlijke wijziging wordt gebracht in de samenstelling, uitvoering of toepasbaarheid van de producten, onvolkomen in of eigenschappen van zaken die zijn vervaardigd uit natuurlijke materialen of grondstoffen waarbij deze onvolkomenheden of eigenschappen inherent zijn aan de aard van de materialen of grondstoffen, leiden er niet toe dat het af- of opgeleverde niet aan de overeenkomst beantwoordt geven de Afnemer noch recht op annulering of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst, noch recht de ontvangst of betaling van de producten te weigeren.
9.6. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is, dit toerekenbaar is aan Voortman en dat tijdig en op de juiste wijze aan Voortman is gemeld (cumulatieve voorwaarden), dan zal Voortman de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na terugontvangt daarvan of, indien retournering redelijkerwijs niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Afnemer, ter keuze van Voortman, vervangen of zorg dragen voor herstel daarvan, dan wel (ter keuze van Voortman) vervangende vergoeding daarvoor aan de Afnemer voldoen tot een maximum van het aankoopbedrag van (het betreffende onderdeel van) de gebrekkige zaak.
9.7. Indien vaststaat dat een dient niet conform de overeenkomst is uitgevoerd, dit toerekenbaar is aan Voortman en dat tijdig en op de juiste wijze aan Voortman is gemeld (cumulatieve voorwaarden), dan zal Voortman de dienst alsnog op de juiste wijze uitvoeren dan wel (naar keuze van Voortman) vervangende vergoeding daarvoor aan de Afnemer voldoen tot een maximum van de prijs van (het betreffende onderdeel van) de dienst.
9.8. Klachten en/of reclames geven de Afnemer niet het recht om zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten of te verminderen.

10. Opschorting en ontbinding
10.1. Voortman behoudt zich het recht voor om verplichtingen uit overeenkomsten op te schorten indien de Afnemer niet al zijn verplichtingen voortvloeiende uit deze en eerdere overeenkomsten met Voortman is nagekomen.
10.2. Naast de overige uit de wet en overeenkomst voortvloeiende rechten tot ontbinding is Voortman gerechtigd de overeenkomst (geheel of geldelijk – zulks naar keuze van Voortman) door een buitengerechtelijke verklaring te ontbinden indien zij vreest voor een verslechtering van de solvabiliteit van de Afnemer, de Afnemer in staat van faillissement (of een equivalent daarvan) is verklaard, de Afnemer surseance van betaling (of een equivalent daarvan) heeft aangevraagd, de Afnemer haar bedrijfsvoering staakt of voornemens is te staken. Het voorgaande geldt ook wanneer een natuurlijke persoon wordt toegelaten tot de wet schuldsanering natuurlijke personen.
10.3. Voor zover de Afnemer een ontbindingsrecht heeft is deze bij duurovereenkomsten beperkt tot ontbinding van de order of gedeelte daarvan waarin Voortman toerekenbaar tekort is geschoten. Partijen hebben in dat geval een ongedaanmakingsverplichting van alle over en weer geleverde prestaties die betrekking hebben op de betreffende order of gedeelte daarvan. Het ontbindingsrecht geldt niet voor opvolgende orders en/of leveringen.

11. Wijzingen in de overeenkomst en meerwerk
11.1. Ongeacht de prijs vorming methode zal door Voortman noodzakelijk geacht meerwerk te allen tijde vooraf aan de Afnemer worden gemeld en vervolgens schriftelijk worden overeengekomen en gespecificeerd, tenzij spoedeisende situaties dit laatste onmogelijk maken. Het meerwerk wordt na uitvoering separaat op de (termijn) factuur in rekening gebracht.
11.2. Uitvoering van meerwerk zal eerst plaatsvinden na een schriftelijk (of via elektronische wijze) akkoord van de opdrachtgever aan Voortman.
11.3. Afnemer is slechts gerechtigd schriftelijk, wijzigingen in de overeenkomst, c.q. gewenst meerwerk aan de Voortman op te dragen.
11.4. Elke wijziging in de overeenkomst, noodzakelijk geworden als gevolg van een aan de opdrachtgever krachtens de wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen toe te rekenen omstandigheid, wordt geacht een door de Afnemer opgedragen wijziging te zijn. Voortman zal Afnemer hiervan op de hoogte stellen alvorens over te gaan tot het verrichten van het meerwerk.
11.5. Voortman is nooit verplicht een door de opdrachtgever opgedragen wijziging uit te voeren.
11.6. Indien Voortman en Afnemer wijziging van de overeenkomst overeenkomen, heeft Voortman aanspraak op vergoeding van alle te maken kosten die noodzakelijk zijn om de wijziging uit te voeren.
11.7. Indien er reeds een (vermoedelijke) datum van oplevering is overeengekomen, dan schuift deze datum op met het aantal dagen dat nodig is voor het uitvoeren van het meerwerk.
11.8. Minderwerk leidt niet tot rechtsevenredige vermindering van de kosten voor opdrachtgever.

12. Intellectuele eigendomsrechten
12.1. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, behoudt Voortman de auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele eigendom op de door haar geleverde producten, de door haar gedane aanbiedingen, ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, beeld- en woordmerken, handelsnamen, programmatuur enz.
12.2. De Afnemer garandeert dat alle in het kader van de overeenkomst door de Afnemer aan Voortman verstrekte materialen/werken vrij zijn van intellectuele eigendomsrechten van derden. De Afnemer vrijwaart Voortman voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Afnemer verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
12.3. Indien de Afnemer opmerkt dat de producten van Voortman inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend recht van intellectuele eigendom, dan wel dat een derde inbreuk maakt op een aan Voortman toebehorend recht van intellectuele eigendom, dient de Afnemer Voortman daarvan direct op de hoogte te stellen.
12.4. Voor het geval een derde inbreuk maakt op een aan Voortman toebehorend recht van intellectuele eigendom is de Afnemer gehouden om haar medewerking te verlenen teneinde Voortman in staat te stellen om in- en buiten rechte tegen deze inbreuk op te treden.

13. Emballage
13.1. Voortman brengt meermalen bruikbare emballage aan Afnemer in rekening.
13.2. Voortman zal, na retourzending van de emballage, het in rekening gebrachte bedrag terugbetalen.
13.3. Voorgaande terugbetaling vindt uitsluitend plaats indien Afnemer, naar het oordeel van Voortman, de emballage tijdig en in goede staat retourneert.
13.4. Van het op grond van lid 2 terug te betalen bedrag wordt een percentage van x% van de factuurwaarde ingehouden ter dekking van de administratie- en magazijnkosten.

14. Aansprakelijkheid
14.1. Voortman is nooit aansprakelijk voor schade, bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) ten gevolge van gebreken in- of aan verkochte zaken, verleende diensten of verrichte werkzaamheden of anderszins als gevolg van het tekortschieten in de nakoming van enige verplichting onder de overeenkomst of het plegen van een onrechtmatige daad, zowel bij de Afnemer als bij derden. Tevens is Voortman niet aansprakelijk voor fouten van personeel of door Voortman in het kader van de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde Derden.
14.2. Indien Voortman wel aansprakelijk kan worden gehouden is de aansprakelijkheid per gebeurtenis of serie van gebeurtenissen met een gemeenschappelijke oorzaak in ieder geval beperkt tot het bedrag dat haar aansprakelijkheidsverzekering voor het geval in kwestie uitkeert.
14.3. In geen geval zal de aansprakelijkheid het factuurbedrag van de betreffende order te boven gaan bij een tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst tot levering.
14.4. In geval van aansprakelijkheid is Voortman uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade bedoeld in dit artikellid en de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Voortman aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Voortman toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade.
14.5. Voortman is nooit aansprakelijk voor indirecte schade waaronder, maar niet beperkt tot, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstilstand en schade aan derden, ook niet in het geval van niet- of niet behoorlijke nakoming van een herstelverplichting.
14.6. Alle aansprakelijkheidsbeperkingen of –uitsluitingen in de overeenkomst en deze voorwaarden gelden niet in het geval de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Voortman of haar leidinggevende ondergeschikte(n).
14.7. Indien de Afnemer in gebreke mocht komen in de nakoming van de overeenkomst, dan is de Afnemer aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Voortman daardoor direct of indirect ontstaan, zoals (maar niet uitsluitend) gederfde winst, gemiste besparingen en andere bedrijfsschade.
14.8. Indien Voortman zaken op of in de nabijheid van het terrein of in het gebouw waar de werkzaamheden worden uitgevoerd, plaatst, is de Afnemer verantwoordelijk voor adequate beveiliging daarvan. In het geval er schade optreedt aan deze zaken, is de Afnemer altijd aansprakelijk voor deze schade.
14.9. Afnemer zal Voortman vrijwaren voor (eventuele) aanspraken van derden die verband houden met de uitvoering van de overeenkomst. Alle kosten en schade aan de zijde van Voortman daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening van de Afnemer.
14.10. De aansprakelijkheidsbeperking uit dit artikel is ook van toepassing op de garanties als bedoeld in artikel 8.

15. Asbest en gevaarzetting
15.1. Indien en zodra bij werkzaamheden – zoals maar niet beperkt tot montage – asbest wordt ontdekt zal Voortman de werkzaamheden onmiddellijk stoppen. Voortman zal de werkzaamheden niet eerder hervatten dan nadat de asbest door een daarin gespecialiseerd bedrijf is verwijderd. Voortman zal het werk hervatten nadat door een daar gespecialiseerd bedrijf heeft verklaard dat alle asbest deugdelijk is verwijderd.
15.2. Indien sprake is van een gevaarlijke situatie zal Voortman de werkzaamheden onmiddellijk staken. Voortman zal de werkzaamheden niet eerder hervatten dan nadat door een ter zake erkend en deskundige professional is verklaard dat sprake is van een veilige situatie.
15.3. Afnemer staat in voor geschiktheid, deugdelijkheid en toereikendheid van de ruimte waar de zaken gemonteerd dienen te worden. Het is de verantwoordelijkheid van Afnemer dat voldoende (en volgens de regelen der kunst door een ter zake erkende en deskundige professional gemonteerde) voorzieningen (zoals maar niet beperkt tot: gas, water en elektriciteit) aanwezig zijn.
15.4. Vertragingen van werkzaamheden door een situatie als bedoeld in lid 1 en 2 komen niet voor rekening van Voortman. Voortman is gerechtigd eventuele meerkosten en schade ten gevolge van voornoemde situatie bij Afnemer in rekening te brengen.

16. Tegels
16.1. In het geval dat de wanden en vloeren niet door Voortman afgewerkt worden, maar zij uitsluitend verantwoordelijk is voor het betegelen van die wanden en vloeren geldt het volgende.
16.2. De wanden en vloeren dienen deugdelijk (haaks en vlak) afgewerkt te zijn. Daarnaast moet de ruimte schoon zijn voordat Voortman met haar werkzaamheden begint.
16.3. Indien aan het voorgaande niet voldaan wordt, zal Voortman haar werkzaamheden niet (kunnen) starten. Voortman is gerechtigd eventuele meerkosten en schade ten gevolge van voornoemde situatie bij Afnemer in rekening te brengen.
16.4. Eventueel overgebleven tegels worden door Voortman niet retour genomen.

17. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
17.1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Voortman partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij in het buitenland woonplaats heeft. Het bewijs van een overeengekomen ander rechtstelsel kan slechts geleverd worden door een door beide partijen ondertekend schriftelijk stuk.
17.2. Het Weens Koopverdrag (CISG) is niet van toepassing
17.3. Tenzij dwingendrechtelijk anders bepaald is de civiele rechter te Assen exclusief bevoegd te oordelen over geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten tussen Voortman en de Afnemer. Het staat echter Voortman vrij een geschil voortvloeiende uit overeenkomsten tussen Voortman en de Afnemer ter beoordeling voor te leggen aan elke rechter, die bij afwezigheid van een forumkeuze bevoegd zou zijn om over het geschil te oordelen.